Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Prawo Zamówień Publicznych

Ciągłe nowelizacje i zmiany w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych powodują wiele niejasności w przygotowaniu procedury przetargowej, jak również składania ofert, dlatego oferujemy Państwu kompleksowe doradztwo i/lub szkolenia i studia podyplomowe w tym zakresie.

Jesteś z sektora MŚP?

Naszych dotychczasowych i nowych Klientów zapraszamy na szkolenia i doradztwo w 90% współfinansowane ze środków UE    >>wiecej      

Dla Zamawiających

Prawidłowe przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego często decyduje o sukcesie projektu, dlatego oferujemy wsparcie w pełnym zakresie: od kompleksowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania, do wsparcia przy rozwiązywaniu pojedynczych problemów, jakie napotkał Zamawiający prowadząc postępowanie.
Malinowski & Partners (właściciel marki P&M GROUP) oferuje doradztwo / outsourcing Specjalisty w zakresie Prawa Zamówień Publicznych na etapie:

 1. wsparcia w przygotowaniu postępowania:
  • ustalenie podstawowych założeń dotyczących przedmiotu zamówienia,
  • ustalenie warunków udziału w postępowaniu, jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegających się o dane zamówienie,ustalenie właściwego trybu udzielenia zamówienia,
  • przygotowanie lub weryfikację ogłoszenia o zamówieniu,
  • przygotowanie lub weryfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,
  • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ),
  • przygotowanie lub weryfikację wzoru umowy wraz z załącznikami,
  • odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.
 2. doradztwa w trakcie prowadzenia postępowania:
  • analizę wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
  • analizę ofert wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
  • pomoc w udzielaniu odpowiedzi na wpływające do zamawiającego pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz przygotowanie zmian specyfikacji sporządzonej przez zamawiającego,
  • prowadzenie negocjacji,
  • inne bieżące doradztwo w toku postępowania.
 3. uregulowania prawne postępowań finansowanych ze środków unijnych:
  • Tworzenie instrukcji dotyczących procedur udzielania zamówień publicznych, 
  • Kluczowe zagadnienia dotyczące przeprowadzanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ( dokumentacja, planowanie postępowania, zapewnie zasad konkurencyjności wynikających z prawa wspólnotowego, siwz, opz, etc., analiza potrzeb kadrowych, zarządzanie projektem).
 4. ponadto świadczmy usługi w zakresie przygotowania postępowań przetargowych, negocjacyjnych i innych, nie poddanych rygorom ustawy PZP. 

Dla Wykonawców

Proces przygotowania oferty, poprawne zrozumienie dokumentacji przetargowej i wzoru umowy daje szanse na wygranie przetargu, dlatego oferujemy wykonawcom doradztwo / outsourcing Specjalisty w zakresie:

 1. pomocy w przygotowaniu ofert,
 2. opiniowanie siwz i wzoru umowy pod kątem zgodności z PZP,
 3. przygotowanie protestów do zamawiającego,
 4. odwołań do KIO i skarg do sądu okręgowego oraz reprezentację prawną przed zamawiającym, Krajową Izbą Odwoławczą i sądami okręgowymi,
 5. przygotowywanie projektów pism w zakresie korespondencji prowadzonej przez wykonawców z zamawiającym na etapie badania i oceny ofert (m.in. udzielanie wyjaśnień do oferty na wniosek zamawiającego),
 6. ocenę ofert konkurencyjnych i wskazywanie błędów w nich zawartych,
 7. przeprowadzanie wewnętrznych szkoleń dla personelu zajmującego się sporządzeniem ofert w zamówieniach publicznych;
 8. bieżące informowanie o zmianach w prawie zamówień publicznych;
 9. uregulowania prawne postępowań finansowanych ze środków unijnych.
Ilość odsłon: 4612