Informacje Ksztalcenie Doradztwo
krajowy fundusz szkoleniowy kfs

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiamy podstawowe informacje nt. możliwości uzyskania dofinansowania na kształcenie ustawiczne.
Osoby ceniące sobie czas zapraszamy do kontaktu z nami (T. (22) 253.32.74, E. m.cieciera@pmgroup.pl), a my pomożemy w doborze szkoleń i przygotowaniu wniosku we współpracy z Państwa Urzędem Pracy. 

 

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2023

Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy czyli do wykorzystania kwota 219 752 tys. zł

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia.
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy czyli do wykorzystania kwota 54 938 tys. zł

A. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.

B. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

C. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.

D. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

E. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

Wnioskujesz o środki KFS - pamiętaj, że:

 • nawet jeśli w treści priorytetu zawarto sformułowania odnoszące się bezpośrednio do pracowników skorzystać z niego mogą zarówno pracownicy, jak i pracodawcy.
 • w obecnym stanie prawnym pracownicy służb mundurowych, w tym funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej nie mogą korzystać ze środków KFS.
 • jednostka organizacyjna zatrudniająca na umowę o pracę (a umowa o zatrudnieniu pracownika w celu przygotowania zawodowego jest formą umowy o pracę) tylko pracowników młodocianych, posiada status pracodawcy. Oznacza to, że zarówno sam pracodawca, jak i jego pracownicy mogą skorzystać ze środków KFS na dofinasowanie różnych form kształcenia ustawicznego.
 • przepisy dotyczące KFS nie zakazują żadnej formy szkoleń. Istnieje więc możliwość odbywania szkoleń w trybie online.
 • zmiany dotyczące przykładowo wymiany uczestnika szkolenia czy terminu szkolenia czy egzaminu są jak najbardziej dozwolone, konieczne jest jednak zgłaszanie do Urzędu wszelkich zmian w umowie i przygotowywanie stosownych aneksów. Inaczej urząd ma prawo uznać, że warunki umowy zostały niedotrzymane.

Czym jest KFS

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS jest wydzieloną częścią Funduszu Pracy, która przeznaczona jest na wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

 

Kto może otrzymać dofinansowanie z KFS

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca* w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (...), czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.

 

Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

 

Wysokość dofinansowania

Pracodawca* może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego (nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika),
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego (nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika) - w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych)

 

Na co można przeznaczyć środki z KFS

Środki KFS pracodawca może przeznaczyć na:

 1.  doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
 2.  kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 3.  badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
 4.  ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

 

Jak uzyskać dofinansowanie z KFS 2023

Co zrobić?

 1. Skontaktuj się z nami, aby wybrać właściwe szkolenie zamknięte lub aby dopasować je do Twoich potrzeb. Pomożemy również wypełnić wniosek.

Wszystkie szkolenia zamknięte i studia podyplomowe organizowane przez Malinowski & Partners są kwalifikowane w ramach KFS!

 

 

Pracodawca* musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

Środki KFS przekazane pracodawcom na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Cięciera
T. (22) 253.32.74
E. m.cieciera@pmgroup.pl
Bądź na bieżąco! Polub nasz profil na Facebooku

 

Źródło: psz.praca.gov.pl oraz materiały własne

* (Pracodawca - jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika o których mowa w art. 2 ust 1 pkt. 25 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.).) 


Ilość odsłon: 6156