Informacje Ksztalcenie Doradztwo
krajowy fundusz szkoleniowy kfs

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiamy podstawowe informacje nt. możliwości uzyskania dofinansowania na kształcenie ustawiczne.
Osoby ceniące sobie czas zapraszamy do kontaktu z nami (T. (22) 253.32.74, E. m.cieciera@pmgroup.pl), a my pomożemy w doborze szkoleń i przygotowaniu wniosku we współpracy z Państwa Urzędem Pracy. 

 

Czym jest KFS

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS jest wydzieloną częścią Funduszu Pracy, która przeznaczona jest na wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

 

Kto może otrzymać dofinansowanie z KFS

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca* w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (...), czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.

 

Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

 

Wysokość dofinansowania

Pracodawca* może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego (nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika),
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego (nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika) - w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych)

 

Na co można przeznaczyć środki z KFS

Środki KFS pracodawca może przeznaczyć na:

 1.  doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
 2.  kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 3.  badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
 4.  ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

 

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2021

Priorytety Ministerstwa właściwego do spraw pracy (kwota 205 444 tys. zł)

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skótek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby; 
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
 7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
 8. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych
  i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

 

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS (kwota 51 361 tys. zł)

a)  wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;

b)  wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;

c)  wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

d) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;

e) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;

f) wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.

 

 

Jak uzyskać dofinansowanie z KFS 2021

Co zrobić?

 1. Skontaktuj się z nami, aby wybrać właściwe szkolenie zamknięte lub aby dopasować je do Twoich potrzeb. Pomożemy również wypełnić wniosek.

Wszystkie szkolenia zamknięte i studia podyplomowe organizowane przez Malinowski & Partners są kwalifikowane w ramach KFS!

 

 

Pracodawca* musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

Środki KFS przekazane pracodawcom na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Cięciera
T. (22) 253.32.74
E. m.cieciera@pmgroup.pl
Bądź na bieżąco! Polub nasz profil na Facebooku

 

Źródło: psz.praca.gov.pl oraz materiały własne

* (Pracodawca - jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika o których mowa w art. 2 ust 1 pkt. 25 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.).) 


Ilość odsłon: 4122