Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Szkolenia / Rachunkowość/ Finanse

Umiejętność zachowania się w sytuacji agresji ze strony pacjenta - zasady stosowania przymusu bezpośredniego

Cel szkolenia

Praktyczne szkolenie ma na celu zapoznanie pracowników szpitala z bezpiecznymi i nieszkodliwymi metodami stosowania środków przymusu bezpośredniego w stosunku do pacjenta agresywnego. Minimalizowanie zdarzeń niepożądanych i powikłań związanych z niedostosowaniem środków przymusu bezpośredniego.

Korzyści

Korzyści

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

  • znają  prawne aspekty stosowania przymusu bezpośredniego,
  • znają zasady kontaktu z chorym agresywnym,
  • nabywają umiejętności w zakresie przestrzegania zasad stosowania i doboru środków przymusu bezpośredniego,
  • mają wypracowaną  strategię postępowania w tworzeniu otoczenia terapeutycznego,
  • nabywają  sprawności fizycznej, pozwalającej na zachowanie zdrowia i życia w sytuacji zagrożenia.

 

Szkolenie prowadzone zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania

Gdzie:  § 6.

1. Przymus bezpośredni w szpitalu psychiatrycznym, w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej oraz w przypadkach, o których mowa w art. 18 ust. 5, art. 21 ust. 3 oraz art. 46a ust. 3 Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, może być wykonywany wyłącznie przez odpowiednio poinstruowane w tym zakresie osoby.

2. Za przekazanie instrukcji w zakresie sposobu stosowania przymusu bezpośredniego odpowiada:

1) kierownik podmiotu leczniczego – dla osób zatrudnionych w kierowanym przez niego podmiocie leczniczym lub osób wykonujących w tym podmiocie działalność na podstawie zawartej umowy lub porozumienia;

2) kierownik jednostki organizacyjnej pomocy społecznej – dla osób zatrudnionych
w kierowanej przez niego jednostce lub osób wykonujących w tej jednostce działalność na podstawie zawartej umowy lub porozumienia;

3) dysponent zespołów ratownictwa medycznego – dla osób wchodzących w skład zespołów ratownictwa medycznego.

Tematyka

  1. Prawne aspekty stosowania przymusu bezpośredniego
  2. Metody bezpiecznego obezwładniania i stosowania nieszkodliwych środków przymusu bezpośredniego w postaci praktycznych ćwiczeń z wykorzystaniem elementów samoobrony: chwyty, dźwignie, uściski na miejsca wrażliwe, transport pacjenta agresywnego.

Metodyka

Zajęcia mają charakter ćwiczeniowy z wykorzystaniem technik samoobrony i symulacji rzeczywistych zdarzeń.