Informacje Ksztalcenie Doradztwo
banner

Szkolenia / HR

Szkolenie okresowe dla Społecznych Inspektorów Pracy

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy niezbędnej dla pełnienia funkcji społecznego inspektora pracy, ze szczególnym uwzględnieniem:

• zmian w przepisach prawa pracy,
• zagrożeń występujących w danej branży,
• pełnego wykorzystania uprawnień społecznej inspekcji pracy, zmian w przepisach technicznej ochrony pracy.

Korzyści

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy mają uaktualnioną wiedzę dotyczącą przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy, zasad funkcjonowania społecznej inspekcji pracy w firmie, udzielania i organizacji pierwszej pomocy oraz metod i organów kontroli.

Tematyka

1. Zagadnienia prawnej ochrony pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w przepisach KP oraz przepisach wykonawczych.
2. Zagadnienia technicznej ochrony pracy ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki branży, z której wywodzą się Społeczni Inspektorzy Pracy.
3. Analiza przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Dochodzenie powypadkowe.
4. Zasady udzielania i organizacja pierwszej pomocy.
5. Metodyka kontroli zagadnień technicznej i prawnej ochrony pracy.
6. Organy państwowej kontroli nad warunkami pracy.

Metodyka

Szkolenie zorganizowane w formie instruktażu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, filmów z zakresu wypadku przy pracy oraz postępowania powypadkowego, zasad kontroli przeciwpożarowej i postępowania w razie pożaru.