Informacje Ksztalcenie Doradztwo

Aktualności

PRIORYTETY MINISTRA DS. PRACY - istotne kwestieNa stronach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej opublikowane zostały Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2022.  

Jeśli zastanawiasz się czy spełniasz wymogi danego priorytetu zapraszam do zapoznania się z istotnymi kwestiami wydatkowania środków w ramach priorytetu.

Potrzebujesz więcej informacji, wejdż na stronę Krajowy Fundusz Szkoleniowy >>>

lub zadzwoń do nas (22) 253.32.74

 

Priorytet 1) tj. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej:

  • Warunkiem skorzystania ze środków priorytetu jest oświadczenie pracodawcy o konieczności nabycia nowych umiejętności czy kwalifikacji w związku ze zmianami w profilu działalności lub poszerzeniem/rozwojem działalności związanym z pandemią COVID-19. Zmiana kodu PKD nie jest konieczna do skorzystania z tego priorytetu.
  • Nie ma żadnych ograniczeń co do obszarów czy tematów dofinansowywanych form kształcenia.

 

Priorytet 2) tj. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem:

  • Dostępność do priorytetu nie jest warunkowana powodem przerwy w pracy tj. nie jest istotne czy był to urlop macierzyński, wychowawczy czy zwolnienie na opiekę nad dzieckiem. Nie ma również znaczenia długość przerwy w pracy jak również to czy jest to powrót do pracodawcy sprzed przerwy czy zatrudnienie u nowego pracodawcy.
  • Wnioskodawca powinien do wniosku dołączyć oświadczenie, że potencjalny uczestnik szkolenia spełnia warunki dostępu do priorytetu bez szczegółowych informacji mogących zostać uznane za dane wrażliwe np. powody pozostawania bez pracy.

Priorytet 3) tj. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych:

  • Przyjęte sformułowanie niniejszego priorytetu pozwala na sfinansowanie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności ogólno-zawodowych (w tym tzw. kompetencji miękkich), o ile powiązane są one z wykonywaniem pracy w zawodzie deficytowym.

 

Priorytet 4) tj. wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych:

  • Z dofinansowania w ramach priorytetu mogą skorzystać członkowie rodzin wielodzietnych, którzy na dzień złożenia wniosku posiadają Kartę Dużej Rodziny bądź spełniają warunki jej posiadania. (…) Dotyczy to zarówno rodziców i ich małżonków jak i pracujących dzieci pozostających z nimi w jednym gospodarstwie domowym.

 

Priorytet 5) tj. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS:

 

Priorytet 6) tj. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych

  • Przez „nowe technologie czy narzędzia pracy” należy rozumieć technologie, maszyny czy rozwiązania nowe dla wnioskodawcy a nie dla całego rynku.

 

Priorytet 7) tj. wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej:

  • O przynależności do branży motoryzacyjnej decydować będzie posiadanie jako przeważającego (według stanu na 1 stycznia 2022 roku) jednego z poniższych kodów PKD: PKD 22.11.Z; PKD 29.10.A; PKD 29.10.B; PKD 29.10.C; PKD 29.10.D; PKD 29.10.E; PKD 29.20.Z; PKD 29.31.Z; PKD 29.32.Z; PKD 30.91.Z; PKD 45.11.Z; PKD  45.19.Z; PKD 45.20.Z; PKD 45.31.Z; PKD 45.32.Z; PKD 45. 40.Z
  • Ze wsparcia w ramach priorytetu mogą skorzystać także firmy posiadające przeważający (według stanu na 1 stycznia 2022 roku) jeden z poniższych kodów PKD, o ile prowadzą produkcję dla branży motoryzacyjnej (co powinno być przedmiotem oświadczenia podmiotu wnioskującego o środki KFS): PKD 27.11.Z; PKD 27.12.Z; PKD 27.20.Z; PKD 27.40.Z; PKD 27.90.Z; PKD 28.15.Z
  • Warunkiem dostępu do niniejszego priorytetu jest posiadanie odpowiedniego kodu PKD oraz zawarte we wniosku o dofinansowanie wiarygodne uzasadnienie konieczności nabycia nowych umiejętności.

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Cięciera
T. (22) 253.32.74
E. m.cieciera@pmgroup.pl
Bądź na bieżąco! Polub nasz profil na Facebooku

 

Źródło: „Krajowy Fundusz Szkoleniowy w roku 2022, Kierunkowe wytyczne dla urzędów pracy”
https://psz.praca.gov.pl/kfs-2022


PowrótIlość odsłon: 568