Informacje Ksztalcenie Doradztwo
krajowy fundusz szkoleniowy kfs

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiamy podstawowe informacje nt. możliwości uzyskania dofinansowania na kształcenie ustawiczne.
Osoby ceniące sobie czas zapraszamy do kontaktu z nami (T. (22) 253.32.74, E. m.cieciera@pmgroup.pl), a my pomożemy w doborze szkoleń i przygotowaniu wniosku we współpracy z Państwa Urzędem Pracy. 

 

Czym jest KFS

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS jest wydzieloną częścią Funduszu Pracy, która przeznaczona jest na wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

 

Kto może otrzymać dofinansowanie z KFS

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca* w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (...), czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.

 

Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

 

Wysokość dofinansowania

Pracodawca* może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego (nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika),
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego (nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika) - w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych)

 

Na co można przeznaczyć środki z KFS

Środki KFS pracodawca może przeznaczyć na:

 1.  doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
 2.  kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 3.  badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
 4.  ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

 

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2018

 

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (kwota 84 078,4 tys. zł)

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS (kwota 21 019,6 rys. zł)

a)  wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

b)  wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

 

 

Jak uzyskać dofinansowanie z KFS 2018

Co zrobić?

 1. Pierwsza opcja - wybierz z naszej oferty praktyczne studia podyplomowe i zgłoś pracodawcy, że chcesz w nich uczestniczyć, a on wpisze to do wniosku!
 2. Druga opcja - skontaktuj się z nami, aby wybrać właściwe szkolenie zamknięte lub aby dopasować je do Twoich potrzeb. Pomożemy również wypełnić wniosek.

Wszystkie szkolenia zamknięte i studia podyplomowe organizowane przez Malinowski & Partners są kwalifikowane w ramach KFS!

 

 

Pracodawca* musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

Środki KFS przekazane pracodawcom na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

 

Plan wydatkowania środków KFS w 2018 r. (kwoty po zaokrągleniu w tys. z!.)

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Cięciera
T. (22) 253.32.74
E. m.cieciera@pmgroup.pl
Bądź na bieżąco! Polub nasz profil na Facebooku

 

Źródło: http://www.mpips.gov.pl oraz materiały własne

* (Pracodawca - jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika o których mowa w art. 2 ust 1 pkt. 25 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.).) 

Podstawy prawne:

• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 ze zm.);
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ( Dz. U. poz. 639);
• Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1);
• Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9);
• Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190/45);
• Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz . 404 ze zm.);
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.);
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810);
• Rozporządzenie z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 53, poz. 354, ze zm.);
• Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz. 672 ze zm.).

Ilość odsłon: 904