Informacje Ksztalcenie Doradztwo

Aktualności

KFS - Priorytety na 2017 rokMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił plan wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na 2017 rok oraz priorytety ich wydatkowania.

Priorytety: 

I. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące wydatkowania środków KFS przeznaczonych na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców, w ramach, których będzie realizowane wsparcie:

1. zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa, opieka zdrowotna i społeczna;

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - Dz.U.2007.251.1885 ze zm.

Sekcja C - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, obejmuje następujące Działy:

10 - produkcja artykułów spożywczych,

11 - produkcja napojów,

12 - produkcja wyrobów tytoniowych,

13 - produkcja wyrobów tekstylnych,

14 - produkcja odzieży,

15 - produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych,

16 - produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania,

17 - produkcja papieru i wyrobów z papieru,

18 - poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,

19 - wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,

20 - produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych,

21 - produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,

22 - produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,

23 - produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych,

24 - produkcja metali,

25 - produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń,

26 - produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,

27 - produkcja urządzeń elektrycznych,

28 - produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,

29 - produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli,

30 - produkcja pozostałego sprzętu transportowego,

31 - produkcja mebli,

32 - pozostała produkcja wyrobów,

33 - naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

 

Sekcja H - TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA, obejmuje następujące Działy:

49 - transport lądowy oraz transport rurociągowy,

50 - transport wodny,

51 - transport lotniczy,

52 - magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,

53 - działalność pocztowa i kurierska

 

Sekcja Q - OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA, obejmuje następujące Działy:

86 - opieka zdrowotna,

87 - pomoc społeczna z zakwaterowaniem,

88 - pomoc społeczna bez zakwaterowania

2. zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,

 

II. wydatkowania rezerwy środków KFS ustanowione przez Radę Rynku Pracy, w ramach, których będzie realizowane wsparcie:

1. kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (tj. nie mają matury);

2. kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

3. kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych,

4. kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015r., poz. 978).

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Cięciera

T. (22) 253.32.74
E. m.cieciera@pmgroup.pl

Bądź na bieżąco! Polub nasz profil na Facebooku


PowrótIlość odsłon: 318