Informacje Ksztalcenie Doradztwo

Aktualności

Dofinansowanie szkoleń i studiów podyplomowych z KFS 2017Wszystkie szkolenia zamknięte i studia podyplomowe organizowane przez Malinowski & Partners są kwalifikowane w ramach KFS!

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca* w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (...), czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

KFS 2017 

Pracodawca* może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:
• 80% kosztów kształcenia ustawicznego (nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika),

Maksymalna kwota dofinansowania na osobę - 12 165,12 zł. (przy założeniu przeciętnego wynagrodzenia w III kw. 2016 tj. 4 055,04 zł.)

  Maksymalny wkład własny na osobę - 3 041,28

Maksymalna kwota przeznaczona na szkolenie na osobę - 15 206,40 zł. 

• 100% kosztów kształcenia ustawicznego (nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika) - w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych)

Maksymalna kwota dofinansowania na osobę - 12 165,12 zł.

Wkład własny - 0 zł.

Maksymalna kwota przeznaczona na szkolenie na osobę - 12 165,12 zł. 

Środki KFS pracodawca może przeznaczyć na:

1. doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
2. kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
3. badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
4. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Co zrobić?
Pierwsza opcja - wybierz z naszej oferty praktyczne studia podyplomowe i zgłoś pracodawcy, że chcesz w nich uczestniczyć, a on wpisze to do wniosku!

Druga opcja
 - skontaktuj się z nami, aby wybrać właściwe szkolenie zamknięte lub aby dopasować je do Twoich potrzeb. Pomożemy również wypełnić wniosek.

Pracodawca* musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w roku 2017 (kwota 157275,4 tys. zł) 
1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna; 
2) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych; 
3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w roku 2017 (kwota 39 318,9 tys. zł) 
a) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury); 
b) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia; 
c) wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych; 
d) wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978).


Środki KFS przekazane pracodawcom na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.  


Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Cięciera

T. (22) 253.32.74
E. m.cieciera@pmgroup.pl

Bądź na bieżąco! Polub nasz profil na Facebooku

Źródło: http://www.mpips.gov.pl oraz materiały własne

 

* (Pracodawca - jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika o których mowa w art. 2 ust 1 pkt. 25 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.).) 

 

Podstawy prawne:

 

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ( Dz. U. poz. 639);
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1);
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9);
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190/45);
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz . 404 ze zm.);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810);
  • Rozporządzenie z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 53, poz. 354, ze zm.);
  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz. 672 ze zm.).

PowrótIlość odsłon: 405